ไปสารบัญ

           

กระบวนธรรมของจิต  ในการเกิดขึ้น และในการดับไปแห่งทุกข์

ใช้ในการปฏิบัติเพื่อการดับไปแห่งทุกข์  หรือจางคลายจากทุกข์ได้ตามควรแห่งฐานะตน

 

คลิกที่นี่

           เข้าหน้าหลักปรมัตถธรรมบันลือโลก                   

 ควรอ่านผ่านทางคอมพิวเตอร์ จะได้รายละเอียดกว่า

คติธรรม

จิตมีเวทนาปรุงแต่งตัณหาเป็นเหตุ

เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์

ผลของจิตมีเวทนาปรุงแต่งตัณหา

เป็นทุกข์อุปาทานอันเป็นทุกข์

สติเห็นกาย,เวทนา,จิตหรือธรรม

เป็นมรรคปฏิบัติ           

ผลของสติเห็นกาย,เวทนา,จิต,ธรรม

เป็นนิโรธอันพ้นทุกข์    

Google

 
ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะใน"ปฏิจจสมุปบาท"

 

Anti Spam