หัวข้อธรรม ๔๒

ชีวิตนี้

คลิกขวาเมนู

        ชีวิตนี้ ตลอดจนสังขารสิ่งที่เกิดแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวง ล้วนตกอยู่ภายใต้กฏพระไตรลักษณ์ทั้งสิ้น  ให้รู้ความจริงเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์กังวลใจ  แต่ก็เพื่อเตือนสติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อให้เกิดนิพพิทา จากการรู้เห็นความจริงแท้ๆอย่างปรมัตถ์  เพื่อการปล่อยวาง ไม่ยึดถือในชีวตนี้ลงไปเสียบ้าง  เพราะเมื่อถึงคราที่ย่อมต้องมีทุกข์จรมาในที่สุดดังทุกขอริสัจอันย่อมเกิดแก่ทุกชีวิตไม่มีทางหลีกหนีหายไปได้ตลอด  จากการบีบคั้นของการเกิด การดับที่ย่อมต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการเสื่อมจากการคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ตลอดไป เป็นธรรมดาเหมือนกันหมดในทุกชีวิต จะได้ไม่เป็นทุกข์อุปาทานหรืออุปาทานขันธ์ ๕ อันเป็นทุกข์ จากการยึดถือด้วยกิเลสหรืออุปาทาน

        ชีวิตนี้ ล้วนอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นธรรมดา ไม่ใช่ให้เพื่อเป็นทุกข์กังวลใจ แต่เพื่อให้รู้จักการปล่อยวาง ไม่ยึดถือ ไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

ไม่เที่ยงเพราะ ชีวิตมีการเกิดขึ้น และการดับไป เป็นธรรมดา

ไม่เที่ยงเพราะ ชีวิตมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไป อยู่เสมอๆ

ไม่เที่ยงเพราะ ชีวิตตั้งอยู่ได้เพียงชั่วขณะๆ ระยะหนึ่ง คือ ชั่วอายุหนึ่งๆ

        ชีวิตนี้ ล้วนทุกขัง เป็นธรรมดา ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์ แต่เพื่อให้รู้จักการปล่อยวาง ไม่ยึดถือ ไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

เป็นทุกข์เพราะ ชีวิตมีการบีบคั้นจากการต้องเกิด ต้องดับ อยู่ตลอดเวลา แม้ในส่วนย่อยๆ

เป็นทุกข์เพราะ ชีวิตทนอยู่ได้ยาก คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ จึงต้องดับไปในที่สุด

เป็นทุกข์เพราะ ชีวิตเป็นที่ตั้งของทุกข์ในที่สุด จากสภาพการบีบคั้นของการเกิด การดับ และการคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ตลอดไป

        ชีวิตนี้ ล้วนอนัตตา เป็นธรรมดา ของธรรมทั้งปวง ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์ แต่เพื่อให้รู้จักการปล่อยวาง  ไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

เป็นอนัตตาเพราะ ชีวิตเกิดจากการประกอบกันรวมตัวเป็นฆนะกลุ่มก้อนมวลรวมขึ้นขององค์ประกอบย่อยๆ มาเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งแก่กันและกันขึ้น คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือขันธ์ทั้ง ๕ จึงไม่มีตัวตน ของมันเองจริง เป็นเพียงการประชุมกันของเหตุปัจจัยในชั่วขณะหนึ่งๆ

เป็นอนัตตาเพราะ ชีวิตเมื่อไม่มีตัวตนของมันเองจริง จึงเข้าครอบครองเป็นเจ้าของไม่ได้

เป็นอนัตตาเพราะ ชีวิตควบคุมบังคับบัญชามันไม่ได้  เพราะไม่ได้ครอบครองเป็นของเราจริงๆ  จึงได้อย่างมากแต่เพียงแก้ไขปรับปรุงเหตุได้บ้างบางประการเท่านั้น

เป็นอนัตตาเพราะ ชีวิตเป็นสภาวะะธรรม(ธรรมชาติ)ของธรรมหรือสิ่งทั้งปวง

 

หัวข้อธรรม

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ