กลับสารบัญ

อจินติตสูตร

พุทธพจน์และพระสูตร ๘๒

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑

             [๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไม่ควรคิด

เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อน  อจินไตย ๔ ประการ เป็นไฉน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑

ฌานวิสัย ของผู้ได้ฌาน

วิบากแห่งกรรม

ความคิดเรื่องโลก(โลกจินดา) ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้แล ไม่ควรคิด

เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อน ฯ

จบสูตรที่ ๗

 

         พระองค์ท่านทรงแสดงธรรมทั้ง ๔ ที่ไม่ควรไปครุ่นคิดให้ปวดหัวเป็นบ้า  แม้ล้วนเกิดแต่เหตุปัจจัยเช่นสังขารทั้งปวงเช่นกัน  แต่เนื่องด้วยเพราะประกอบด้วยเหตุอันหลากหลายมาเป็นปัจจัยกันอย่างมากหลายจนสลับซับซ้อน จึงซ่อนเงื่อน  จนยากแก่บุคคลที่จะไปครุ่นคิดคำนึงถึงให้รู้ถึงผลอย่างแจ่มแจ้งได้อย่างโดยตรงๆ

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ