เป็นธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

     ธรรมดา - อาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติ ;  สามัญ, ปกติ, พื้นๆ :  ในเรื่องต่างๆที่กล่าวนั้น จะสังเกตุได้ว่ามีคำว่า เป็นธรรมดา หรือ มันเป็นเช่นนั้นเอง(ตถตา)แทรกอยู่อย่างมากมายแทบทุกบททุกตอน  จึงอยากขอกล่าวถึงสักเล็กน้อยว่า"เป็นธรรมดา"นั้น  เป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดา คือหมายถึงยิ่งใหญ่นั่นเอง หมายถึง ต้องเป็นไปเช่นนั้นเองเท่านั้น  ไม่เป็นอื่นไปได้  เพราะความเป็นสภาวธรรม หรือความเป็นไปของธรรมชาตินั่นเอง  อันเป็นอสังขตธรรม (ธรรมหรือสิ่งที่ไม่ได้เกิดแต่เหตุปัจจัย) แม้เป็นอนัตตา  แต่มีความเที่ยง  และคงทนอยู่ได้ทุกกาล(จึงไม่เหมือนสังขาร)  จึงต้องเป็นไปเช่นนั้นเอง ไม่เป็นอื่นไปได้  เป็นอกาลิโก คือไม่ขึ้นต่อกาลเวลา  หรือเป็นจริงหรือเป็นไปเช่นนี้ตลอดกาลนั่นเอง