ขันธ์ ๕ :     เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด      .ขันธ์ ๕ โดยลำดับ |   .ขันธ์ ๕ (๒) |   .ขันธ์ ๕ (๓)  

ย้อนกลับ        กลับสารบัญ

|    |