ความจริงอันน่ารู้ยิ่งเกี่ยวกับ "ตัวกู ของกู"

ว่าแท้จริงแล้ว

"ตัวกู" ยังไม่ใช่ "ของกู"

 แล้วสิ่งอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงจะเป็น"ของกู"ได้อย่างไร

ตัวกูยังสักว่า"ธาตุ ๔"   แม้ชีวิตกูก็สักว่า"ขันธ์ ๕"   ขันธ์ต่างๆก็สักว่า อนัตตา

อีกทั้ง"ตัวกู" ก็เป็นอนัตตา

ถ้า"ตัวกู"เป็น"ของกู"แล้วไซร้  กูจะต้องควบคุมบังคับได้ ให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ใช่บังเอิญได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เพียงเพราะความบังเอิญที่ไปตรงตามความปรารถนา

และไม่เป็นไปเพื่อความแปรปรวน อาพาธเจ็บป่วย

แต่เพราะ"ตัวกู" ไม่ใช่"ของกู" อย่างแท้จริง

จึงควบคุมไม่ได้ตามปรารถนา

เพราะแท้จริงดันไปขึ้นหรืออิงอยู่กับเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมา

เพียงแต่บางครั้ง บังเอิญไปตรงเข้ากับความปรารถนา

จึงพากันไปหลงผิด,หลงคิด,หลงยึดไปว่าเป็น "ตัวกู ของกู"

จึงเป็นทุกข์ร้อนกันไปทั่วทุกโลกธาตุ

(พนมพร)

 

 

โยนิโสมนสิการ ตัวกูก็ไม่ใช่ของกู

กลับสารบัญ