พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์หรือทำนายด้วยอะไร?

พระพุทธองค์ทรงใช้ญาณในการพยากรณ์(ตอบ)คำถาม,ปัญหา หรือทำนาย  โดยใช้หลักธรรมอิทัปปัจจยตา

เพราะเหตุนี้มี  ผลนี้จึงเกิดขึ้น

เพราะท่านทรงรู้เหตุปัจจัยอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดนั่นเอง

ธรรมและพุทธพยากรณ์จึงเป็นไปอย่างปรมัตถ์

เป็นจริงอย่างที่สุด

 

กลับสารบัญ