อำนาจแห่งพระไตรลักษณ์

สังขารอันคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง  ล้วนเกิดแต่เหตุปัจจัย

เพราะเกิดแต่เหตุปัจจัยมาประชุมกัน  มิใช่สิ่งๆเดียวกันอย่างแท้จริง  และด้วยเหตุนี้เป็นปัจจัย

สังขารทั้งหลายทั้งปวง จึงมีความไม่เที่ยง มีอันต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา

ด้วยเหตุนี้เป็นปัจจัย

สังขารทั้งหลายทั้งปวง จึงมีความคงทนอยู่ไม่ได้ ต้องดับไปในที่สุด

  ด้วยเหตุนี้เป็นปัจจัย

สังขารทั้งหลายทั้งปวง จึงไม่มีตัวตนเป็นแก่นแกนถาวรอย่างแท้จริง

หรือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวง จึงไม่มีตัวตนถาวร ให้ควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามปรารถนาได้อย่างแท้จริง

หรือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีตัวตน แต่ไม่ถาวรคงที่ และควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้อย่างแท้จริง

จึงล้วนแล้วแต่ไม่เป็นแก่นแกนถาวรอย่างแท้จริง

เมื่อรู้และรู้เท่าทันด้วยสัมมาปัญญา ว่าด้วยอำนาจพระไตรลักษณ์ทั้ง ๓ ดังนี้แล้ว

โยนิโสมนสิการ ให้เห็นตามความเป็นจริง  เพื่อให้เกิดนิพพิทาคลายกำหนัด,คลายความชื่นชมยินดี

        ไม่ไปอยากด้วยตัณหาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เพราะเหตุที่รู้และรู้เท่าทันว่า ต้องเกิดความผิดหวังเป็นทุกข์ในที่สุดด้วยอำนาจพระไตรลักษณ์  ที่ต้องแปรปรวนและดับไป  เพราะไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ทุกกาลและตลอดไปนั่นเอง

         ไม่ไปยึดด้วยอุปาทาน  เพราะเหตุที่รู้และรู้เท่าทันว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนสิ้น ไม่มีตัวไม่มีตนที่เป็นแก่นแกนถาวรคงทนตลอดไปอย่างแท้จริง

 

 

กลับสารบัญ

 

  

 

 

hit counter