ตัณหาอะไรที่มีคุณ

ตัณหาโดยทั่วไปนั้นมีแต่ให้โทษเป็นต้นกำเนิดของความทุกข์  แม้แต่กุศลตัณหาเพราะทำให้เป็นทุกข์ล้วนสิ้นนั่นเอง

อันมีคุณประโยชน์จริงๆอยู่เพียงสิ่งเดียว

ดังมีพุทธดำรัสตรัสไว้ดังนี้

จงอาศัยตัณหาละตัณหาเสีย

(จตุกกนิบาต ๒๑/๑๗๐)

กล่าวคือ

จงใช้ตัณหาความอยากพ้นไปจากทุกข์หรืออยากเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละ

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

เพื่อให้พ้นไปจากตัณหาหรือทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง

 

 

กลับสารบัญ

  

 

 

hit counter