ไปสารบัญ

Google

 
ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะใน"ปฏิจจสมุปบาท"

หัวข้อธรรม.

     

 คลิกขวาเมนู

 

 

๑.รวมหัวข้อ ธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิ & ฌาน  รวบรวมหัวข้อธรรม ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสมาธิและฌานมาไว้ด้วยกัน

๒.อัตตา  ทำไมชีวิตอันคือขันธ์ ๕ จึงไม่เป็นอัตตาตัวตนหรือเป็นของตัวตน ทั้งๆที่ขันธ์ ๕ หรือชีวิตเราก็แลดูว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตัวของตน แต่กลับกล่าวกันว่าเป็นอนัตตาไปเสียสิ้น

๓.ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ล้วนอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของตน

๔.ความจริงที่น่ารู้ในเวทนา  หรือสุขทุกข์ อันเป็นเหตุให้พระอริยเจ้า นิพพิทาต่อเวทนาทั้งปวง แม้แต่ความสุขหรือสุขเวทนา

๕.นิพพิทา  ความหน่ายที่เกิดจากปัญญาไปรู้เห็นความจริง  จึงเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแนวทาง เพราะหน่ายจึงคลายกำหนัด หรือดับตัณหาอันเป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์นั่นเอง

๖.อินทรียสังวร  การสำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มี ๒ ลักษณะ

๗.สังขารทั้งปวง เกิดแต่เหตุปัจจัย  แสดงสังขารที่ล้วนเกิดแต่ปฏิจจสมุปบันธรรม ในแบบปัจจุบัน

๘.ตัวอย่าง การคิดในกิจหรือสติปัญญา และการคิดแบบคิดนึกปรุงแต่ง

๙.กิเลส  กล่าวถึง กิเลสในรูปแบบต่างๆ เหตุใดจึงมีมากมาย

๑๐.นิวรณ์ ๕  กิเลสที่กั้นขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม หรือฌานสมาธิ

๑๑.นิพพาน เป็นอนัตตา มีจริงๆอยู่ที่ใด

๑๒.เหตุใดจึงต้องโยนิโสมนสิการหรือวิปัสสนาอยู่เนืองๆ

๑๓.ความรู้เรื่องพระไตรปิฏก  ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

๑๔.พระไตรปิฎก  รายละเอียดของพระไตรปิฎก

๑๕.สังคายนา  การสังคายนาพระไตรปิฏกในประเทศไทย

๑๖.แสดงพระไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕  แต่ละขันธ์

๑๗.สังขารขันธ์ เป็นอนัตตาหรืออัตตา

๑๘.ปวงเทพเจ้า   

๑๙.บริกรรมภาวนา แสดงบริกรรมภาวนา ที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบื้องต้นแต่อย่างเดียว และมีเจตนาเพื่อฝึกสติเป็นสำคัญ

๒๐.สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ที่ใช้ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน  เป็นเรื่องที่สับสนกันมาอย่างช้านาน  เนื่องด้วยมายาของจิต

๒๑.อาหาเรปฏิกูลสัญญา  หนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ เป็นวิปัสสนากรรมฐานใช้พิจารณาอาหารว่าเป็นปฏิกูล เพื่อให้เกิดการละวางหรือคลายกำหนัดในอาหาร ในรสชาด

๒๒.อสุภกรรมฐาน แสดงอสุภในสภาพต่างๆ ที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน

๒๓.เหตุปัจจัย แสดงเหตุปัจจัย ว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งธรรมนิยามหรือพระไตรลักษณ์

๒๔.สัญญา ๑๐ แสดงสัญญาหรือสิ่งที่ควรกำหนดหมายไว้ในใจ ๑๐ ประการ  และยังมีอานิสงส์สงบระงับความเจ็บป่วย

๒๕.อนุสติ ๑๐  อารมณ์ที่ควรระลึกถึงเนืองๆ ๑๐ ประการ

๒๖.ทวัตติงสาการ แสดงภาพ ส่วนประกอบที่มีลักษณะต่างๆ กัน ๓๒ อย่าง ในร่างกาย ที่ล้วนปฏิกูล ไม่งาม

๒๗.ธาตุ ๔ หรือมหาภูตรูป  แสดงธาตุทั้ง ๔ ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดรูปหรือรูปขันธ์

๒๘.เหตุที่ทำให้เกิดทิฏฐุปาทาน และสีลัพพตุปาทาน  หรือวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส

๒๙.สัมมัตตะ ๑๐  ภาวะที่ถูกต้อง ๑๐ ประการของพระอริยะ

๓๐.เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอนัตตา  

๓๑.จิตเห็นจิต  จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง คืออะไร?

๓๒.นั่งสมาธิแล้วทำให้เกิดปัญญาขึ้นจริงหรือ?

๓๓.ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว เป็นธรรมอันเที่ยงแท้แน่นอน  แต่ปัจจุบันมักไปเห็นกันผิดๆ

๓๔.ขันธ์ ๕ ล้วนเป็นอนัตตา เหตุที่ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา

๓๕.แสดงขันธ์ทั้ง๕ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของตัว,ทั้งไม่ใช่ของตน  แท้จริงกลับเป็นไปตามเหตุที่มาเป็นปัจจัยกันโดยไม่รู้

๓๖.ฝัน

๓๗.ทุกขเวทนาหรือทุกข์ที่พากันรังเกียจ  กลับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตโดยไม่รู้ตัว

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ