ประวัติพระอริยสาวก ผู้เป็นเลิศด้านต่างๆ(เอตทัคคะ)

buddha

พระอริยสาวก

พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศทางปัญญา

พระโมคคัลลาน์ อัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เลิศทางฤทธิ์

พระอานนท์  พระอุปัฏฐากผู้ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะอีก ๔ ด้าน

พระมหากัสสปะ ประธานปฐมสังคายนา

พระองคุลิมาน ผู้มีนิ้วเป็นพวงมาลัย        ฯลฯ

ธรรมะสอนใจจากพระอริยเจ้า คัดลอกข้อคิดข้อธรรมคำสอนสั้นๆของเหล่าพระอริยเจ้า อันยังประโยชน์ยิ่งเมื่อนำไปโยนิโสมนสิการ

ธรรมะสอนใจ

ธรรมะสอนใจจากพระอริยเจ้า รวบรวมคำสอนสั้นๆ

 

ธรรมข้อคิดสั้นๆของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  ซึ่งแฝงแก่นธรรมอันลึกซึ้ง  พร้อมทั้งคำอธิบายประกอบเพื่อการพิจารณาของผู้เขียนในข้อธรรมสั้นๆเหล่านั้นของท่าน,  การปฏิบัติ วิธีเจริญจิตภาวนา  และรวมธรรมข้อคิดสั้นๆใน หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ธรรมข้อคิด พร้อมคำอธิบายประกอบ

วิธีเจริญจิตภาวนา

หลวงปู่ฝากไว้

อเหตุกจิต ๓

"ประวัติ และปฏิปทา" บางส่วน

จิตคือพุทธะ

จุดผิดพลาดในการดูจิต Youtube

 

ธรรมบรรยาย โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้ทำหน้าที่ได้สมดังฉายาของท่านว่า "พุทธทาส" โดยบริบูรณ์ เป็นธรรมบรรยายที่กล่าวถึงแก่นแกนพระศาสนาอย่างถูกต้องดีงามและตรงไปตรงมาอย่างเป็นที่สุด

 

ท่านพุทธทาส

 

 

 

 

หน้าหลัก หัวข้อธรรมะ

เรียนพุทธศาสนา ใน ๑๕ นาที

มรดกของท่านพุทธทาส

อานาปานสติ การมีสติตามรู้ลมหายใจ

คำสอนของฮวงโป

คู่มือมนุษย์

การอยู่เหนือกรรม

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

การทำสมาธิวิปัสสนา

สูตรเว่ยหล่าง

 

ธรรมคำสอน โดย พระราชนิโรธรังสี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 

 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 

 

 

 

หน้าหลัก

วิธีเปลี่ยนอารมณ์

เทสโกวาส  รวมโอวาสสั้นๆของหลวงปู่

ทุกข์

สติรักษาจิต

การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ

ธาตุ-ขันธ์-อายตนะ สัมพันธ์

โทษของอุปกิเลส๑๐ (วิปัสสนูปกิเลส)

ส่องทางสมถวิปัสสนา

 

ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

หลวงตามหาบัว

หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา

ธรรมเทศนาให้เห็นความชัดเจนระหว่างการปฏิบัติสมาธิและปัญญา

 

ธรรมคำสอน โดย พระธรรมปิฏก(ป.อ. ปยุตโต)

สมณศักดิ์ปัจจุบันเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่  

"พระพรหมคุณาภรณ์"

 

พระธรรมปิฎก

(ปยุต ปยุตฺโต)

 

  

 

 

 

หน้าหลัก

เหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบัน จึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา

ภาวะทางจิต ของนิพพาน

โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ

ธรรมข้อคิด จากหนังสือพุทธธรรม

พจนานุกรม ฉบับประมวลศัพท์

พุทธธรรม หนังสือพุทธศาสนาอันทรงคุณค่ายิ่ง

พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม

ชีวประวัติและผลงาน

 

รรมคำสอน โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)   

 

 

หลวงพ่อชา

ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ

ประตูสู่ธรรม รวมคำสอนหลวงพ่อชา

รวมหนังสือธรรมะ  e-book สามารถเปิดอ่านได้

รวมธรรมเทศนา มีทั้งภาษากลางและอิสาน

 

ธรรมคำสอน โดย หลวงพ่อปัญญานันทะ

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

หลวงพ่อปัญญา ฯ

ปัญญานันทภิกขุ

รายชื่อหนังสือ e-book สามารถเปิดอ่านได้ทั้งหมด

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     Somdech Phra Nyanasamvara

     The Supreme Patriarch of Thai Sangha.

สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

A sermon on "This Present Life Is So Important"

จาก " ชีวิตนี้สำคัญนัก " (มีทั้งภาษาอังกฤษและไทย)

หนังสือ e-book ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ.

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ