ปฏิจจสมุปบาท

วงจรกระบวนธรรมของการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์

 การตีความปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท  โดยสรุป                                   (Eng.)

ปฏิจจสมุปบาท  ฝ่ายสมุทยวาร  การเกิดขึ้นแห่งทุกข์ โดยลำดับ

แสดง การเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆหรือกองทุกข์

 

ปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายนิโรธวาร  การดับไปแห่งทุกข์

ดับอวิชชา การปฏิบัติในแนวทางปฏิจจสมุปบาท

ปุจฉา-วิสัชนา ปฏิจจสมุปบาท  ไขข้อปัญหาในการพิจารณาและปฏิบัติ

 

 

Google

 
ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะใน"ปฏิจจสมุปบาท"

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ