เวทนา :     เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด      .เวทนา.| .แยกแยะเวทนา.  .เวทนา VS สังขารขันธ์.| .ทุกขเวทนา VS ทุกข์ใจ.

ย้อนกลับ     กลับสารบัญ

                                                              |