ขันธ์ ๕ และ อุปาทานขันธ์ ๕

         ในทางพระพุทธศาสนา  เราสามารถแยกกระบวนการทำงานของจิต  หรือกระบวนธรรมของจิตได้เป็น ๒ แบบใหญ่ๆ  อันต่างก็ล้วนเป็นสภาวธรรมหรือธรรมชาติของจิตอันต่างล้วนเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของปุถุชนอยู่ตลอดเวลา

         ขันธ์ ๕  เป็นกระบวนธรรมของจิต แบบไม่เป็นทุกข์ เป็นกระบวนธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข เป็นกระบวนธรรมที่เนื่องสัมพันธ์กันของขันธ์ทั้ง ๕ เพื่อการดำรงคงชีวิต  จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมี ต้องเกิด  มีเหมือนกันทั้งในปุถุชนและพระอริยเจ้า ดังเช่น

                                                                         ผัสสะ     ธัมมสัญญา                       ธัมมสัญเจตนา

ธรรมารมณ์(คิดอันเป็นเหตุ)    กระทบกัน เช่น ตาเห็นรูป ใจ ย่อมทำให้เกิดขึ้น โดยธรรม มโนวิญญาณ  การประจวบกันของปัจจัยทั้ง ๓ ข้างต้น  สัญญาจํา ย่อมทำให้เกิด  เวทนา ย่อมทำให้เกิด สัญญาหมายรู้  ย่อมทำให้เกิด สังขารขันธ์ [ เป็นปัจจัยไปปรุงจิต ให้เกิดสัญเจตนาเกิดสัญเจตนา(เจตนา,จงใจ) จึงทำให้เกิดกรรม (เช่น การกระทำต่างๆ เช่น ทางใจ(มโนกรรมความคิดนึกอันเป็นผล)) ]  

         อุปาทานขันธ์ ๕   เป็นกระบวนธรรมของจิตเช่นเดียวกัน แต่เป็นชนิดที่ก่อให้เกิดทุกข์  เป็นสภาวธรรมชาติของปุถุชนเช่นกัน แต่เป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยแก่ผู้ดำเนินอยู่  จึงมีอยู่แต่ในปุถุชน  หรือเป็นกระบวนธรรมของจิตที่ดำเนินเป็นไปตามวงจรปฏิจจสมุปบาทจนเกิดความทุกข์ขึ้นนั่นเอง กล่าวคือ ขันธ์ ๕ ที่จำเป็นในการดำรงคงชีวิตในขณะนั้น ล้วนประกอบหรือล้วนถูกครอบงำด้วยอุปาทาน  อันคือความยึดมั่นหรือคิดอ่านให้เป็นไปตามกิเลสหรือความพึงพอใจของตัวของตน ดังภาพ

                                                                                               อาสวะกิเลส      อวิชชา   anired06_next.gif   สังขาร   anired06_next.gif   วิญญาณ   anired06_next.gif   นามรูป

                                                                                                                                                                                   

                                                                                               มรณะ                                                                           สฬายตนะ

                                                                                                                       วงจรปฏิจจสมุปบาท  

           สัญญูปาทานขันธ์            anired06_next.gif            anired06_next.gif           anired06_next.gif          สังขารูปาทานขันธ์ (เกิดมโนกรรม                                                    

                         ชรา อันเป็นทุกข์ วนเวียนปรุงแต่งและเร่าร้อน                   anired02_down.gif                                                                    ผัสสะ

           เวทนูปาทานขันธ์   anired06_next.gif  วิญญูาณูปาทานขันธ์    anired06_next.gif    ใจ   ธรรมารมณ์ (มโนกรรมจาก"ชาติ"มาทำหน้าที่เป็นธรรมารมณ์)

                                                                                                                                                                               

                                                                                               ชาติ (สังขารขันธ์ แปรเป็นสังขารูปาทานขันธ์เกิดมโนกรรมคิดนึก          เวทนา

                                                                                                                                                                                   

                                                                                               ภพ                           อุปาทาน                          ตัณหา 

                                                                                           (มโนสังขาร)                         (อกุศลสัญเจตนา)                        (อกุศลสังขารขันธ์)

ภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท  แบบขยายความเต็มรูปแบบโดยพิศดาร

 

กลับสารบัญ