ปฏิจจสมุปบาท

  Download ซ้ำ เพื่อปรับปรุงข้อมูลได้

ปรับปรุงเมื่อ  11 / 10 / 53  (รายละเอียด)    และปลอดจากไวรัส

Download,  การดาวน์โหลดลงเครื่อง

 คลิกที่ Download ข้างบน, จะปรากฎจอภาพสําหรับการ Download ขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ

เมื่อ Download เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Open แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนภาษาไทยที่จะปรากฏแสดงเป็นขั้นตอน ในการบันทึกลงเครื่อง.

เมื่อต้องการเปิด ให้คลิกที่ Icon รูปนี้ 

ที่จะปรากฎบนขึ้นบน Desktop ของท่าน

เครื่องจะเริ่มแสดง"ปฏิจจสมุปบาท"โดยอัติโนมัติ

Download No.

free hit counter

 

ให้แจ้ง Email เมื่อมีการ Update  


it's private by ChangeDetection

วิธี Copy แจกจ่ายเป็นธรรมทาน

 

กลับไปสารบัญ