ปฏิจจสมุปบาท

  

  Download ซ้ำ เพื่อปรับปรุงข้อมูลได้

ปรับปรุงเมื่อ  24 / 03 / 65  ปลอดจากไวรัส และSpyware

Download,  การดาวน์โหลดลงเครื่อง

คลิก ที่กล่อง Download ข้างบน

เมื่อ Download เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Open แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน ในการบันทึกลงเครื่อง หรือ Flash Drive

เมื่อต้องการเปิดอ่าน ให้คลิกที่ Icon รูปนี้

ที่จะปรากฎบนขึ้นบน Desktop ของท่าน

เครื่องจะเริ่มแสดง"ปฏิจจสมุปบาท"โดยอัติโนมัติ

ในบางเครื่อง Icon อาจไม่ขึ้นที่ desktop,   ให้เข้าไปที่

Drive C    เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด   Program Files (X86)    เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด   Patitja offline    เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด   index.htm คลิกอ่านได้เลย

หรือคลิกขวาที่ index.htm เลือก Creat shortcut    เพื่อสร้าง Icon ให้แสดงบน Desktop ของท่าน เพื่อสะดวกในการใช้งาน

กลับไปสารบัญ  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor Thesis Ghostwriter