ไปสารบัญ

           

กระบวนธรรมของจิต  ในการเกิดขึ้น และในการดับไปแห่งทุกข์

ใช้ในการปฏิบัติเพื่อการดับไปแห่งทุกข์  หรือจางคลายจากทุกข์ได้ตามควรแห่งฐานะตน

 

คลิกที่นี่

           เข้าหน้าหลักปรมัตถธรรมบันลือโลก                   

 ควรอ่านผ่านทางคอมพิวเตอร์  จะได้รายละเอียด

คติธรรม

จิตมีตัณหาเป็นปัจจัยปรุงแต่งอุปาทานเป็นเหตุ

เป็นสมุทัย เหตุแห่งทุกข์

ผลของจิตมีตัณหาปรุงแต่งอุปาทาน

เป็นทุกข์อุปาทาน อันเป็นทุกข์

สติเห็นกาย,เวทนา,จิตหรือธรรม

เป็นมรรค ปฏิบัติ           

ผลของสติเห็นกาย,เวทนา,จิต,ธรรม

เป็นนิโรธ อันพ้นทุกข์    

Google

 
ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะใน"ปฏิจจสมุปบาท"

 

Anti Spam