กลับสารบัญ

สารถึงนักปฏิบัติหรือผู้อ่านทุกท่าน

 คลิกขวาเมนู

        เนื่องด้วยผู้เขียนเล็งเห็นว่า ข้อเขียนต่างๆที่เป็นเผยแผ่เป็นธรรมทานนี้  ในไม่ช้าไม่นานก็อาจสูญหายไปจากเว็บได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็ดี ตามพระไตรลักษณ์  ดังปรากฏแก่เว็บธรรมะของเหล่าครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยะเจ้าหลายๆท่าน ที่มีคำสอนที่มีประโยชน์ยิ่ง เมื่อท่านได้ละสังขารไปแล้ว ได้เกิดการสูญหายไปจากโลกอินเทอร์เน็ต เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ  ดังที่ผู้เขียนเองได้เคยเชื่อม Link ไปเว็บธรรมะของครูบาอาจารย์ ได้เกิดการสูญหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก  ทำให้ยากแก่การค้นคว้าศึกษาอ้างอิงเพื่อประกอบการโยนิโสมนสิการหรือการพิจารณา

        ดังนั้นข้อเขียนใดๆที่ท่านเล็งเห็นด้วยตนเองแล้วว่าถูกต้อง เป็นไปตามหลักกาลามสูตร ตามหลักเหตุปัจจัย หรือเหตุและผลแล้ว ที่ประกอบด้วยการเล็งเห็นแล้วด้วยปัญญาตน,  ถ้าเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์จุดประกายธรรมอันเป็นกุศลแก่ท่านเอง หรือแก่โลก หรือเพื่อเป็นธรรมทาน ก็เซฟหรือพิมพ์เก็บเอาไว้บางส่วนตามที่ท่านสนใจ หรือเซฟทั้งหมดเพื่อประโยชน์ไว้ค้นหาเปรียบเทียบถูกหรือผิดประการใด เมื่อเว็บนี้เกิดการสูญหายไปจากโลกอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นเว็บที่ต้องมีการจ่ายเงินจึงต้องมีผู้ดูแล  ดังนั้นจึงควรเซฟเพื่อเก็บไว้อ้างอิงศึกษาค้นคว้าในภายภาคหน้าเมื่อระลึกรู้ขึ้นมาเมื่อสั่งสมดีแล้ว ดังที่ได้ปรากฏแก่นักปฏิบัติหลายๆท่าน

        ผู้เขียนยินดีให้เผยแผ่เป็นธรรมทาน ในผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์แก่ตนและโลก โดยไม่สงวนสิทธิใดๆทั้งสิ้น ในทุกรูปแบบ แม้บางส่วนหรือทั้งหมด  ไม่ว่าการเปิดเป็นเว็บใหม่ขึ้นมาก็ตาม ในการเผยแผ่เป็นธรรมทาน

        ขณะนี้ ได้แก้ไขให้ท่านสามารถ Download บันทึกทั้งหมดลงเครื่องได้แล้ว ที่นี่  ซึ่งได้มีการแก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลาด และเพิ่มเติม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะใน"หัวข้อธรรม น่าสนใจ"

พนมพร

สารบัญ