flower01.gif

ห้องพระ

 

flower01.gif  

ไหว้พระหน้าคอมฯ.  http://www.polyboon.com

 ห้องพระ  http://www.dhammajak.net (ชินบัญชร)

 บทสวดมนต์ (มหาสติปัฏฐานสูตร)

ภาพพุทธประวัติ  http://www.watkoh.com

บทสวดมนต์  http://www.dhammathai.org/

เสียงสวดมนต์ http://www.dhammajak.net/audio/prayer

มงคล ๓๘  รายละเอียดและภาพประกอบของแต่ละมงคลทั้ง ๓๘

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า  

ภาพพระพุทธรูป     ภาพวัด

 

ผ่อนคลายทั้งกายและใจ   ทำจิตให้เบิกบานผ่องใส  อย่าตั้งจิตอย่างเคร่งขรึม จนเคร่งเครียด

แล้วไหว้พระ สวดมนต์  วิจารเคล้าจิตจนกายสงบระงับดีแล้ว ย่อมเป็นสุข  เมื่อเป็นสุข  จิตย่อมตั้งมั่น

แล้วควรดำเนินการเจริญวิปัสสนา โดยนำธรรมที่สวดหรือศึกษาหรือเตรียมการ มาคิดพิจารณา อย่างมีเหตุมีผลต่อเนื่องไปอยู่เนืองๆ

อันจักยังให้เกิดทั้งบุญทั้งกุศลสูงยิ่งๆขึ้นไปอีก

 

สวดมนต์ แต่ฝ่ายเดียว ได้สติและสมาธิ

สวดมนต์พร้อมทั้งทราบความหมายหรือคำแปล ได้ทั้งสติ,สมาธิและปัญญา

สวดมนต์พร้อมทั้งทราบความหมายหรือคำแปล พร้อมทั้งพิจารณา(เจริญวิปัสสนา) ได้ทั้งสติ, สมาธิและปัญญา อันยิ่ง !!!

        ขยายความ - การสวดมนต์ได้ สติและสมาธิ  กล่าวคคือ ผู้ตั้งใจมั่นในการสวด ย่อมต้องมีสติตั้งใจมั่น  และยังต้องมีจิตที่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์ อันคือสมาธินั่นเอง   อารมณ์ที่จิตไปกำหนดหมายหรือยึดเหนี่ยวไว้ในขณะนั้นๆก็คือคำสวดนั่นเอง   ดังนั้นการสวดมนต์ ท่องมนต์ จึงยังผลให้เกิดสติและสมาธิได้โดยไม่รู้ตัว ดังที่ได้กล่าวแสดงไว้ข้างต้น

                          - ในขณะที่สวดมนต์ดังกล่าวนั้น  ถ้าจิตเข้าใจคำแปลหรือความหมายถึงสิ่งที่บริกรรมท่องบ่น และจิตย่อมมีการพิจารณาตามในขณะนั้นๆ(หรืออาจในภายหลัง)   ขณะจิตนั้นเอง จิตย่อมมีความสงบ ไม่ซัดส่าย ไม่ส่งส่ายออกปรุงแต่งภายนอก เหมือนเยี่ยงในชีวิตประจำวันทั่วไป,   และในขณะสวดนั้นเอง จิตพิจารณาขบคิดตามไปด้วย จึงย่อมยังให้เกิดปัญญาขึ้นในที่สุด กล่าวคือเกิดการกระทำวิปัสสนาไปด้วยในที   จึงกล่าวแสดงไว้ว่าได้ทั้ง สติ สมาธิ วิปัสสนา กล่าวคือปัญญาอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ดับทุกข์ ย่อมค่อยๆงอกงามเจริญเกิดขึ้น จากการพิจารณาอยู่เนืองๆนั่นเอง

เพราะย่อมเกิดขึ้นและเป็นไปดังหลักเหตุและปัจจัย ดังนี้

"สมาธิปริภาวิตา  ปญฺญามหปฺผลา  โหติ มหานิสํสา"

  สมาธิ เป็นเครื่องหนุน ปัญญา

(ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากไหว้พระหน้าคอม)

กลับสารบัญ

 

flower01.gif