อันสืบเนื่องมาจากสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า

  ฟังเสียงซ้ำ  กด F5   หรือคลิกที่นี่

        "บริเวณในเทือกเขาหิมาลัยตอนใต้   เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว   ท่ามกลางความเชื่อในพลังอำนาจของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้า  เทพเจ้าแห่งดิน  นํ้า  ลม  ไฟ   ท่ามกลางผู้คนที่หมกมุ่นกับการแสวงหาความหลุดพ้น

         มหาบุรุษผู้หนึ่งได้ค้นพบกฏแห่งธรรมชาติ  ที่ไม่เคยมีใคร มองเห็นมาก่อน   เป็นการค้นพบความจริงของชีวิต  ที่มิต้องร้องขอเทพเจ้าอีกต่อไป

         ศาสนาพุทธเจริญงอกงามไปทั่วชมพูทวีป ๑,๗๐๐ ปี  ก็สิ้นสุดลง   เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้น......"

(จากสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า โดย อ.ส.ม.ท.)

         พุทธศาสนิกชนทุกท่าน คงไม่ต้องการให้การสิ้นสุดลงของพระพุทธศาสนาดังที่เกิดขึ้นในชมพูทวีปในอดีต เกิดขึ้นอีก   ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ต้องช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาอันดีงามยิ่ง ให้ยั่งยืนดำรงสืบต่อไป ด้วยการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในธรรมคำสอนของท่านอย่างถูกต้องดีงาม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งตนเป็นสำคัญ  และเพื่อให้การสืบสานถ่ายทอดพระศาสนาเป็นไปอย่างถูกต้องแนวทางแก่อนุชนรุ่นหลัง  มิฉนั้นพระศาสนาอันจริงแท้เป็นที่สุดยิ่งของมวลมนุษยชาติ  ที่แม้ยิ่งใหญ่และแท้จริงเป็นที่สุด แต่เมื่อบัญญัติเป็นตัวตนเป็นบันทึกคือเป็นสังขารแล้ว ก็ยังมีอันต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาด้วยอำนาจพระไตรลักษณ์  แต่เป็นการเสื่อมที่เร็วกว่าที่ควร โดยเฉพาะเนื่องมาจากพุทธศาสนิกชนเอง อันเป็นการไม่สมควรยิ่ง  ดังนั้นจงช่วยกันอย่าให้เกิดขึ้นได้อีก เหมือนดังบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา ที่เกิดความเสื่อมสิ้นไปเพราะขาดความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้อง ที่เกิดมาจากการแปรปรวนต่างๆ จากการตีความ การยึดถือ การปฏิบัติ ฯ. ที่เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง  ข้อความดังข้างต้นจากสารคดีจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาโดยแยบคายเป็นอย่างยิ่ง

ตามรอย พระพุทธเจ้า  EP.01-14 ทั้งหมด

สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา EP.01

   ฟังเสียงซ้ำ  กด F5  หรือคลิกที่นี่

สารคดี  ตามรอยพระพุทธเจ้า 2  EP.2:01-2:12

 

กลับหน้าเดิม

สารบัญ