กลับไปสารบัญ

แนะนําหนังสือธรรมะน่าอ่าน

      ๑. พุทธธรรม

ถูกจัดอันดับเป็น ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน   หมวดศาสนา, ปรัชญา

เป็นหนังสือทรงคุณค่ายิ่ง ที่น่าเก็บไว้ศึกษา ค้นคว้าเป็นแนวทางปฎิบัติ  เป็นข้อเขียนที่ทรงภูมิปัญญาและเป็นกลางอย่างแท้จริง  รวบรวมแก่นธรรมสําคัญๆไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์   ตลอดจนปฏิจจสมุปบาท

โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

สำหรับ Iphone และ Ipad ดาวน์โหลดฟรีได้ใน App Store, พิมพ์ค้นหาด้วย"พุทธธรรม"

มีจำหน่าย เป็นหนังสือดิจิตอล ใน Google Play ในราคา ๑๑๒.๕๐

ธรรมบรรยาย "ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง"

ธรรมข้อคิด จากหนังสือพุทธธรรม

 

        ๒. ปฏิจจสมุปบาท   หนังสือชุดลอยปทุม

กล่าวถึง ปฏิจจสมุปบาท ในแนวทางที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานเพื่อการโยนิโสมนสิการ

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ 

ธรรมสภา โทร. 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1588

 

        . ปฏิจจสมุปบาท หลักปฏิบัติอริยสัจจ์ที่สมบูรณ์แบบ    

กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในช่วงต้นเหมือนเล่มข้างต้น พร้อมทั้งปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสโดยพระพุทธเจ้า และมีกล่าวถึงเหตุใดปฏิจจสมุปบาทจึงถูกเข้าใจกันมาอย่างผิดพุทธประสงค์เป็นเวลาพันกว่าปี

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมสภา โทร. 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1588

 

        ๔. ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร?

โดย พุทธทาสภิกขุ ในตอนท้ายมีกล่าวถึงเหตุใดปฏิจจสมุปบาทจึงถูกเข้าใจกันมาอย่างผิดพุทธประสงค์เป็นเวลาพันกว่าปี

สํานักพิมพ์สุขภาพใจ   โทร. 0-2415-6797, 0-2415-2621, 0-2415-6507

 

        ๕. อิทัปปัจจยตา ฉบับย่นความจากชุด"ธรรมโฆษณ์"

จากหนังสืออิทัปปัจจยตาที่ถูกจัดอันดับเป็น   ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน   หมวดศาสนา, ปรัชญา

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ย่นความโดย"เช่นนั้นเอง"

มีจำหน่ายหนังสือชุด "ธรรมโฆษณ์" ทั้งหมด ที่นี่

 

        ๖. พระพุทธเจ้าสอนอะไร

เน้นให้เห็นและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร เข้าใจถึงพุทธประสงค์ที่ถูกต้อง เพื่อให้รู้จุดมุ่งหมายอย่างถูกต้อง

โดย WALPOLA SRI RAHULA,   

แปลและเรียบเรียงโดย ชูศักดิ์ ทิพย์เกษรและคณะ

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โทร. 0-2224-8214, 0-2221-8892

 

        ๗. อตุโล ไม่มีใดเทียม  

ประวัติ ปฏิปทา และคําสอน ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) เป็นหนังสือทรงคุณค่าน่าอ่านที่เน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิต หรือปัญญาเป็นสําคัญ ถ้าผู้อ่านมีพื้นความรู้ปฏิจจสมุบาท อริยสัจ๔และขันธ์๕แล้วจักเห็นสาระคุณประโยชน์ ความบันเทิงธรรมที่แอบแฝงอยู่ในคําสอน อ่านดูง่ายๆแต่ควรพิจารณาให้ลึกซึ้ง(โยนิโสมนสิการ หรือธรรมะวิจยะ)

จากบันทึกความทรงจําของพระโพธินันทมุนี (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม นิคมานนท์

สนใจติดต่อ  วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

                    โทร. 0-4451-4234

หรือหาอ่านได้ใน http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/LuangPoo-Doon.pdf

หรือ ซื้อแบบดิจิตอลได้ที่นี่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=24450

 

        ๘. หลวงปู่ฝากไว้

บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา แบบสั้นๆ เล่มเล็กๆเหมาะแก่การพกพา(แต่ใจความลึกชึ้ง)ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล(ใน อตุโล ไม่มีใดเทียม ก็มีเช่นกันในตอนท้ายเล่ม)

สั่งชื้อได้ตามที่อยู่ข้างบน

หรือหาอ่านได้ใน :http://www.nkgen.com/pudule.htm

 

        ๙. ตามรอยบาทพระศาสดา  ศึกษาพุทธประวัติจากสังเวชนียสถาน

เป็นหนังสือที่มีรูปเล่ม ตลอดจนภาพประกอบที่สวยงาม และให้ความรู้อย่างคาดไม่ถึง แต่ราคาค่อนข้างจะแพง(480บาท)เพราะมีภาพประกอบอย่างสวยงามสมราคา  แนะนําให้อ่านเพราะคุ้มค่าที่อ่านและเก็บรักษาไว้

โดย ไพโรจน์(ลออ)  คุ้มไพโรจน์

ธรรมสภา โทร. 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1588

 

        ๑๐. กรณีเงื่อนงํา:พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยพระโรคอะไร?

ท่านพระธรรมปิฎกเมตตาชี้แจงสั่งสอนแนวทางพิจารณาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง, ในหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นทุกขเวทนาอันเป็นทุกข์ธรรมชาติที่บังเกิดมีและไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้แม้พระศาสดาให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  เพื่อความเข้าใจในเวทนาอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะนักปฏิบัติจักได้ไม่ปฎิบัติออกนอกลู่นอกทาง พยายามดับเวทนา ดับความรู้สึก หรือต้องเฉยๆ(อทุกขมสุข) ไม่รู้สึกรู้สาแต่เพียงอย่างเดียวอันไปยึดถือว่าถูกต้อง เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจในเวทนาอย่างแท้จริง, อ่านแล้วควรพิจารณาทุกขเวทนาทางกายเปรียบเทียบกับทุกขเวทนาทางใจดังเช่นทางกายมี ทางใจมี?  ในเมื่อพระพุทธองค์และพระอริยสาวกล้วนมีทุกขเวทนา(ทั้งทางกายแและใจ?) แต่เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าไม่เป็นทุกข์?

ตลอดจนกล่าวถึงวิชชา๓ของพุทธศาสนาไว้ในแนวความเข้าใจเดียวกันกับผู้เขียน ในหน้า๔๑

โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

 สํานักพิมพ์ มูลนิธิพุทธธรรม  โทร 0-2589-9012, 0-580-2719, โทรสาร 0-2954-4791 

 

        ๑๑. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ฉบับ ๑๐๐ ปี ชาตกาล สืบสานปณิธารพุทธทาส

เป็นหนังสือรวบรวมปรมัตถธรรมเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทของท่านพุทธทาสอย่างสมบูรณ์ หนา ๑๐๕๘ หน้า, เป็นหนังสือที่คู่ควรแก่การอ่านและค้นคว้าปฏิจจสมุปบาท (พิมพ์ครั้งที่๕ กันยายน ๒๕๔๕)

แปลและรวบรวมจากพระไตรปิฏกภาษาบาลี โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ  โทร 0-2415-2621,  โทรสาร 0-2416-7744

มีจำหน่ายที่นี่ ราคา ๕๐๐ บาท

หรือศึกษาได้ ที่นี่

 

        ๑๒. ตามรอยพระพุทธเจ้า

เป็นหนังสือที่เนื่องมาจากสารคดีทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง๙ อสมท. เรื่อง"ตามรอยพระพุทธเจ้า" เห็นวางจำหน่ายในรูป VCD ตามร้านหนังสือเช่นกัน  เป็นหนังสือที่นำเนื้อหาคำกล่าวในสารคดีชุดนี้ทั้งหมดมารวบรวมไว้เป็นหนังสือในชื่อเดียวกัน  ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เจริญถึงขีดสุดเป็นเวลายาวนานถึง ๑,๗๐๐ ปีในดินแดนชมพูทวีป แล้วเสื่อมถอยจนพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากดินแดนชมพูทวีป จนเกิดขึ้นใหม่เมื่อกึ่งพุทธกาลหรือเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ นี้เองภายใต้การนำของท่านดร.อัมเบดก้าร์  ซึ่งมีพระเถระจากประเทศไทยคือท่านปัญญานันทะเถระ ร่วมเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธด้วย,   พุทธศาสนาในอินเดียได้แสดงอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นมาจากการนับถือกันอย่างงมงาย สืบทอดกันมาแต่ขาดการเจริญวิปัสสนาหรือขาดปัญญานั่นเอง จึงเป็นอุทาหรณ์อย่างดีแก่พุทธศาสนิกชนที่จะได้ช่วยกันเผยแผ่และปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันพระพุทธศาสนามิให้ดำเนินไปผิดพลาดอย่างในอดีต ดังในดินแดนชมพูทวีปที่เป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาเอง ที่แอบแฝงนับถือในพระเจ้า เทพเจ้า สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายอย่างงมงาย จนครอบงำและทำลายพระพุทธศาสนาอันดีงามยิ่งมาแล้ว ดังที่แสดงในหนังสือสารคดีชุดนี้โดยละเอียด   หนังสือนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เป็นไปดังนั้นเองแม้แต่ในพระพุทธศาสนาอันดีงามยิ่ง และชี้ให้ชาวพุทธหันมาให้ความสำคัญในตัว "ธรรม" มากกว่าตัวบุคคลหรือพิธีกรรมใดๆ

โดย ลักษณา จีระจันทร์

ปัจจุบันสามารถรับชม VDO ได้ฟรี ที่นี่

 

        ๑๓. ผีมีจริงหรือไม่

เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นแสดง อาจาริยบูชาชาตกาล ๑ ศตวรรษท่านพุทธทาสภิกขุ  ท่านพุทธทาสได้เขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๕  แต่ความที่เป็นปรมัตถธรรมจึงอกาลิโกยิ่งนัก ท่านได้แสดงธรรมว่า ผีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อย่างถูกต้องดีงามตามปรมัตถ์อย่างผู้รู้  ตลอดจนกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทที่ได้หลงอธิบายกันอย่างผิดลู่ผิดทางกันมาเป็นเวลาอาจถึงสองพันกว่าปี  อาจตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพ.ศ. ๓๐๐  จนมาถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่เขียนขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๙๐๐ เศษ   เมื่ออ่านปฏิจจสมุปบาทของท่านในเล่มนี้แล้ว นำมาดำเนินการโยนิโสมนสิการร่วมกับการปฏิจจสมุปบาทในเว็บนี้แล้ว ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างกลมกลืนและแจ่มแจ้งขึ้นๆไปอีก

ในหน้าที่ ๑๘๒ - ๑๘๙ มีการกล่าวถึงการ เกิดหรือชาติ อยู่ ๓ นัย อย่างดีงามยิ่ง โดยคุณประจวบ โภคทรัพย์ อันมี ๑. การเกิดโดยอาศัยบิดามารดาเป็นปัจจัย  ๒.การเกิดโดยอาศัยอำนาจแห่งกรรม  ๓. การเกิดทางด้านจิตใจ อันเป็นพุทธศาสนาขั้นปรมัตถ์ ซึ่งย่อมมุ่งหมายถึงความเกิดตามหลักของปฏิจจสมุปบาท  อันเป็นเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนา

โดย พุทธทาสภิกขุ

บรรณาธิการ สัมพันธ์ ก้องสมุทร

จัดทำและพิมพ์โดย หนังสือดอกโมกข์  โทร 0- 2747-1028  /  0-2393-0023-4

 

 ขอความสุขสวัสดี  จงบังเกิดแก่นักปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการ

 

กลับสารบัญ