กลับไปสารบัญ

แนะนําหนังสือธรรมะน่าอ่าน

      ๑. พุทธธรรม

ถูกจัดอันดับเป็น   ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน   หมวดศาสนา, ปรัชญา

เป็นหนังสือทรงคุณค่ายิ่ง ที่น่าเก็บไว้ศึกษา ค้นคว้าเป็นแนวทางปฎิบัติ  เป็นข้อเขียนที่ทรงภูมิปัญญาและเป็นกลางอย่างแท้จริง  รวบรวมแก่นธรรมสําคัญๆไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์   ตลอดจนปฏิจจสมุปบาท ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับปฏิจจสมุปบาทในเว็บนี้ จึงสามารถนำมาโยนิโสมนสิการร่วมกับปฏิจจสมุปบาทในเว็บนี้ได้อย่างกลมกลืนยิ่งนัก

โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โทร. 0-2224-8214, 0-2221-8892

 

        ๒. ปฏิจจสมุปบาท   หนังสือชุดลอยปทุม

กล่าวถึง ปฏิจจสมุปบาท ในแนวทางที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานเพื่อการโยนิโสมนสิการ

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ 

ธรรมสภา โทร. 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1588

 

        . ปฏิจจสมุปบาท หลักปฏิบัติอริยสัจจ์ที่สมบูรณ์แบบ    i_butterfly_lcoral.gif

กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในช่วงต้นเหมือนเล่มข้างต้น พร้อมทั้งปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสโดยพระพุทธเจ้า และมีกล่าวถึงเหตุใดปฏิจจสมุปบาทจึงถูกเข้าใจกันมาอย่างผิดพุทธประสงค์เป็นเวลาพันกว่าปี

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมสภา โทร. 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1588

 

        ๔. ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร?

โดย พุทธทาสภิกขุ ในตอนท้ายมีกล่าวถึงเหตุใดปฏิจจสมุปบาทจึงถูกเข้าใจกันมาอย่างผิดพุทธประสงค์เป็นเวลาพันกว่าปี

สํานักพิมพ์สุขภาพใจ   โทร. 0-2415-6797, 0-2415-2621, 0-2415-6507

 

        ๕. อิทัปปัจจยตา ฉบับย่นความจากชุด"ธรรมโฆษณ์"

จากหนังสืออิทัปปัจจยตาที่ถูกจัดอันดับเป็น   ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน   หมวดศาสนา, ปรัชญา

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ย่นความโดย"เช่นนั้นเอง"

สํานักพิมพ์สุขภาพใจ  โทร. 0-2235-0644

 

        ๖. พระพุทธเจ้าสอนอะไร

เน้นให้เห็นและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร เข้าใจถึงพุทธประสงค์ที่ถูกต้อง เพื่อให้รู้จุดมุ่งหมายอย่างถูกต้อง

โดย WALPOLA SRI RAHULA,   

แปลและเรียบเรียงโดย ชูศักดิ์ ทิพย์เกษรและคณะ

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โทร. 0-2224-8214, 0-2221-8892

 

        ๗. อตุโล ไม่มีใดเทียม

ประวัติ ปฏิปทา และคําสอน ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) เป็นหนังสือทรงคุณค่าน่าอ่านที่เน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิต หรือปัญญาเป็นสําคัญ ถ้าผู้อ่านมีพื้นความรู้ปฏิจจสมุบาท อริยสัจ๔และขันธ์๕แล้วจักเห็นสาระคุณประโยชน์ ความบันเทิงธรรมที่แอบแฝงอยู่ในคําสอน อ่านดูง่ายๆแต่ควรพิจารณาให้ลึกซึ้ง(โยนิโสมนสิการ หรือธรรมะวิจยะ)

จากบันทึกความทรงจําของพระโพธินันทมุนี (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม นิคมานนท์

สนใจติดต่อ  วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

                    โทร. 0-4451-4234

หรือหาอ่านได้ใน:http://www.geocities.com/pudule/history1.htm หรือ คลิกที่นี่เพื่อบันทึกไว้ในFavorites

 

        ๘. หลวงปู่ฝากไว้

บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา แบบสั้นๆ เล่มเล็กๆเหมาะแก่การพกพา(แต่ใจความลึกชึ้ง)ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล(ใน อตุโล ไม่มีใดเทียม ก็มีเช่นกันในตอนท้ายเล่ม)

สั่งชื้อได้ตามที่อยู่ข้างบน

หรือหาอ่านได้ใน :http://www.nkgen.com/pudule.htm

 

        ๙. ตามรอยบาทพระศาสดา  ศึกษาพุทธประวัติจากสังเวชนียสถาน

เป็นหนังสือที่มีรูปเล่ม ตลอดจนภาพประกอบที่สวยงาม และให้ความรู้อย่างคาดไม่ถึง แต่ราคาค่อนข้างจะแพง(480บาท)เพราะมีภาพประกอบอย่างสวยงามสมราคา  แนะนําให้อ่านเพราะคุ้มค่าที่อ่านและเก็บรักษาไว้

โดย ไพโรจน์(ลออ)  คุ้มไพโรจน์

ธรรมสภา โทร. 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1588

 

        ๑๐. กรณีเงื่อนงํา:พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยพระโรคอะไร?

ท่านพระธรรมปิฎกเมตตาชี้แจงสั่งสอนแนวทางพิจารณาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง, ในหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นทุกขเวทนาอันเป็นทุกข์ธรรมชาติที่บังเกิดมีและไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้แม้พระศาสดาให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  เพื่อความเข้าใจในเวทนาอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะนักปฏิบัติจักได้ไม่ปฎิบัติออกนอกลู่นอกทาง พยายามดับเวทนา ดับความรู้สึก หรือต้องเฉยๆ(อทุกขมสุข) ไม่รู้สึกรู้สาแต่เพียงอย่างเดียวอันไปยึดถือว่าถูกต้อง เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจในเวทนาอย่างแท้จริง, อ่านแล้วควรพิจารณาทุกขเวทนาทางกายเปรียบเทียบกับทุกขเวทนาทางใจดังเช่นทางกายมี ทางใจมี?  ในเมื่อพระพุทธองค์และพระอริยสาวกล้วนมีทุกขเวทนา(ทั้งทางกายแและใจ?) แต่เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าไม่เป็นทุกข์?

ตลอดจนกล่าวถึงวิชชา๓ของพุทธศาสนาไว้ในแนวความเข้าใจเดียวกันกับผู้เขียน ในหน้า๔๑

โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

 สํานักพิมพ์ มูลนิธิพุทธธรรม  โทร 0-2589-9012, 0-580-2719, โทรสาร 0-2954-4791 

 

        ๑๑. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ฉบับ ๑๐๐ ปี ชาตกาล สืบสานปณิธารพุทธทาส

เป็นหนังสือรวบรวมปรมัตถธรรมเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทของท่านพุทธทาสอย่างสมบูรณ์ หนา ๑๐๕๘ หน้า, เป็นหนังสือที่คู่ควรแก่การอ่านและค้นคว้าปฏิจจสมุปบาท (พิมพ์ครั้งที่๕ กันยายน ๒๕๔๕)

แปลและรวบรวมจากพระไตรปิฏกภาษาบาลี โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ  โทร 0-2415-2621,  โทรสาร 0-2416-7744

 

        ๑๒. ตามรอยพระพุทธเจ้า

เป็นหนังสือที่เนื่องมาจากสารคดีทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง๙ อสมท. เรื่อง"ตามรอยพระพุทธเจ้า" เห็นวางจำหน่ายในรูป VCD ตามร้านหนังสือเช่นกัน  เป็นหนังสือที่นำเนื้อหาคำกล่าวในสารคดีชุดนี้ทั้งหมดมารวบรวมไว้เป็นหนังสือในชื่อเดียวกัน  ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เจริญถึงขีดสุดเป็นเวลายาวนานถึง ๑,๗๐๐ ปีในดินแดนชมพูทวีป แล้วเสื่อมถอยจนพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากดินแดนชมพูทวีป จนเกิดขึ้นใหม่เมื่อกึ่งพุทธกาลหรือเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ นี้เองภายใต้การนำของท่านดร.อัมเบดก้าร์  ซึ่งมีพระเถระจากประเทศไทยคือท่านปัญญานันทะเถระ ร่วมเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธด้วย,   พุทธศาสนาในอินเดียได้แสดงอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นมาจากการนับถือกันอย่างงมงาย สืบทอดกันมาแต่ขาดการเจริญวิปัสสนาหรือขาดปัญญานั่นเอง จึงเป็นอุทาหรณ์อย่างดีแก่พุทธศาสนิกชนที่จะได้ช่วยกันเผยแผ่และปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันพระพุทธศาสนามิให้ดำเนินไปผิดพลาดอย่างในอดีต ดังในดินแดนชมพูทวีปที่เป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาเอง ที่แอบแฝงนับถือในพระเจ้า เทพเจ้า สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายอย่างงมงาย จนครอบงำและทำลายพระพุทธศาสนาอันดีงามยิ่งมาแล้ว ดังที่แสดงในหนังสือสารคดีชุดนี้โดยละเอียด   หนังสือนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เป็นไปดังนั้นเองแม้แต่ในพระพุทธศาสนาอันดีงามยิ่ง และชี้ให้ชาวพุทธหันมาให้ความสำคัญในตัว "ธรรม" มากกว่าตัวบุคคลหรือพิธีกรรมใดๆ

โดย ลักษณา จีระจันทร์

สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์  โทร 0-2422-9999 ต่อ 4971  Email : info@amarin.co.th

 

        ๑๓. ผีมีจริงหรือไม่

เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นแสดง อาจาริยบูชาชาตกาล ๑ ศตวรรษท่านพุทธทาสภิกขุ  ท่านพุทธทาสได้เขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๕  แต่ความที่เป็นปรมัตถธรรมจึงอกาลิโกยิ่งนัก ท่านได้แสดงธรรมว่า ผีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อย่างถูกต้องดีงามตามปรมัตถ์อย่างผู้รู้  ตลอดจนกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทที่ได้หลงอธิบายกันอย่างผิดลู่ผิดทางกันมาเป็นเวลาอาจถึงสองพันกว่าปี  อาจตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพ.ศ. ๓๐๐  จนมาถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่เขียนขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๙๐๐ เศษ   เมื่ออ่านปฏิจจสมุปบาทของท่านในเล่มนี้แล้ว นำมาดำเนินการโยนิโสมนสิการร่วมกับการปฏิจจสมุปบาทในเว็บนี้แล้ว ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างกลมกลืนและแจ่มแจ้งขึ้นๆไปอีก

ในหน้าที่ ๑๘๒ - ๑๘๙ มีการกล่าวถึงการ เกิดหรือชาติ อยู่ ๓ นัย อย่างดีงามยิ่ง โดยคุณประจวบ โภคทรัพย์ อันมี ๑. การเกิดโดยอาศัยบิดามารดาเป็นปัจจัย  ๒.การเกิดโดยอาศัยอำนาจแห่งกรรม  ๓. การเกิดทางด้านจิตใจ อันเป็นพุทธศาสนาขั้นปรมัตถ์ ซึ่งย่อมมุ่งหมายถึงความเกิดตามหลักของปฏิจจสมุปบาท  อันเป็นเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนา

โดย พุทธทาสภิกขุ

บรรณาธิการ สัมพันธ์ ก้องสมุทร

จัดทำและพิมพ์โดย หนังสือดอกโมกข์  โทร 0- 2747-1028  /  0-2393-0023-4

 

 

 ขอความสุขสวัสดี  จงบังเกิดแก่นักปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการ

 

กลับสารบัญ

 

 

 

 

 

hit counter