หัวข้อธรรม ๓๖

สักว่า

 คลิกขวาเมนู

        สักว่า หมายความตามพจนานุกรมว่า "เพียงแต่ว่า...เท่านี้เอง"  ในการปฏิบัติธรรมเราก็มักได้ยินคำว่า "สักว่า" อยู่เนืองๆเช่นกัน แลดูไม่สำคัญแต่แท้จริงแล้วแฝงด้วยหลักแก่นธรรมสำคัญของการดับทุกข์ทีเดียว ถ้าพิจารณาดีๆโดยละเอียดและแยบคาย  เช่นดั่ง สักว่าเวทนา สักว่าทุกข์(สังขารขันธ์) ฯ.  สักว่า ที่มีความหมายเป็นไปในลักษณะเพื่อให้เกิดการปล่อยวาง เพราะมันเป็นของมันเช่นนี้เอง โดยธรรมคือธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่ จึงไม่ไปยึดถือยึดมั่น  ซึ่งย่อมต้องประกอบด้วยความรู้แจ้งอีกด้วยจึงเกิดประสิทธิผล เช่น รู้ว่าธรรมหรือสิ่งนั้นๆล้วนเกิด แต่เหตุปัจจัย จึงเป็นอนัตตา จึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา,  เข้าใจดีว่าเกิดขึ้นและเป็นไปเช่นนี้เองตามธรรมหรือธรรมชาติ  

        ดังนั้นในทางธรรม "สักว่า" จึงมีความหมายว่า  "เป็นเพียงแค่ เครืองรู้ เครื่องระลึก เพียงเพื่อไว้ใช้ในการดำรงขันธ์ เท่านั้นเอง"  ที่มีความหมายยิ่งว่า เป็นเพียงเครืองรู้คือ ทั้งความรู้ว่ามันเกิดขึ้นและเป็นไปเช่นนี้เอง อีกทั้งรับรู้  เพียงเพื่อเป็นเครื่องระลึกเพื่อเตือนสติ  ว่าแม้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการดำเนินชีวิตตามธรรม(ธรรมชาติ)หรือให้เป็นไปโดยปกติก็ตาม แต่ก็เพียงมันเกิดขึ้นของมันเอง ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จึงอย่าไปยึดถือ

        สักว่ารูปขันธ์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเช่นนี้เอง

        สักว่าเวทนา ที่มีความหมายว่า  เพียงแต่ว่าเวทนาเท่านั้นเอง ซึ่งเป็นเพียงเพื่อ เครืองรู้ เครื่องระลึก เพื่อการดำรงขันธ์ เท่านั้นเอง  ที่มีความหมายยิ่งว่า เวทนาเป็นเพียงเพื่อเครื่องรู้คือ เครื่องรับรู้ในการผัสสะ อีกทั้งรู้ว่ามันเกิดขึ้นและเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเช่นนี้เท่านั้นเอง จึงไม่สามารถไปห้ามไปหยุดเขาได้   อีกทั้งรู้คือระลึกรู้เท่าทัน  เวทนาจึงเป็นไปเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยปกตินั่นเอง

        สักว่าสัญญา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเช่นนี้เอง

        สักว่าสังขารขันธ์ เช่น มีความหมายว่า  เพียงแต่ว่าทุกข์เท่านั้นเอง  เป็นเพียงแต่ เครื่องรู้ เครื่องระลึก เพื่อการดำเนินชีวิต เท่านั้นเอง  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเช่นนี้เอง

        สักว่าวิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเช่นนี้เอง

 

กลับหน้าเดิม

สารบัญ