buddha

หัวข้อธรรม

    ปฏิจจสมุปบาท โดยย่อ    ฉบับย่อ

๑. สังขารขันธ์ ในขันธ์ ๕    สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับสังขารขันธ์ในขันธ์ ๕  ความรู้เกี่ยวกับสังขารขันธ์ที่ทำให้เกิดการกระทำต่างๆ

๒. อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง วางใจเฉย เมื่อสติเห็นเหตุอันควร  

๓. ถึงแม้อุเบกขาแล้วก็ตาม แต่ว่า.......เป็นกลางวางใจเฉยไม่ได้    สาเหตุที่วางใจเป็นกลางไม่ได้

๔. ธรรมะจากพระอริยะเจ้า ข้อคิดจากพระอริยะเจ้า  

๕. ขันธ์ทั้ง ๕ ทำงานโดยอิสระ ขันธ์ทั้ง ๕ ทำงานตามหน้าที่ตน ล้วนเป็นอิสระจากเรา    จึงควบคุมบังคับเขาไม่ได้ จึงต้องรู้วิธีใช้งาน

๖. มารู้จัก ธรรมชาติการทำงานของขันธ์ทั้ง ๕ รู้จักธรรมชาติในการทำงานของขันธ์ ๕ จะได้ไม่ฝืนบังคับไปทำในสิ่งที่ไม่ได้ผล

๗. ภพ ในปฏิจจสมุปบาท

๘. เปรียบเทียบขันธ์ ๕ กับสังขารอื่นๆ

๙. สังขารทั้งหลาย ความจริงของสังขารทั้งปวง

๑๐. เวทนาขันธ์  VS. สังขารขันธ์

๑๑. ตัณหา VS. สังขารขันธ์ ตัณหา คือสังขารขันธ์หรือไม่  คำถามที่ต้องหาคำตอบเอง

๑๒. พิจารณาในอนิจจลักขณะ ทุกขลักษณะ และอนิจจลักษณะ ของสังขารต่างๆรวมทั้งขันธ์ ๕

๑๓. ความจริง มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด   ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ และเสื่อมสิ้นไป ทำไมจึงมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด จึงต้องอยู่อย่างมีสติ และสัมปชัญญะ

๑๔. วิบากกรรม ทำไมจึงหนีวิบากกรรมไม่พ้น เมื่อทุกสิ่งล้วนเป็นอนัตตา

๑๕. ลักษณะหรือเครื่องกำหนดต่างๆที่แสดงความเป็น อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา

๑๖. จากส่วนหนึ่งของ อนัตตลักขณสูตร   แสดงขันธ์ ๕  ว่าเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

๑๗. โมหะ อย่างหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลง

๑๘. ธรรมารมณ์

 ๑๙. ทุกขเวทนา VS ทุกข์ใจ

๒๐. ราหุลสูตร โปรดแสดงธรรมแก่พระราหุลจนสำเร็จ

๒๑. ทุกข์ เป็นสังขารขันธ์เกิดจากอะไร ทำไมจึงเป็นอย่างยาวนาน

๒๒. จิตทำงานทั้งในขณะที่หลับและตื่น จิตไม่เคยหลับไหล

๒๓. อุปาทาน VS สัญเจตนา  ความแตกต่างระหว่างธรรมทั้ง ๒

๒๔. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว  เมื่อไม่เข้าใจจึงเกิดความสงสัยว่า ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไป

 

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ