หัวข้อธรรม

๑. สังขารขันธ์ ในขันธ์ ๕  สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับสังขารขันธ์ในขันธ์ ๕  

๒. อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง วางใจเฉย เมื่อสติเห็นเหตุอันควร  

๓. ถึงแม้อุเบกขาแล้วก็ตาม แต่ว่า.......เป็นกลางวางใจเฉยไม่ได้  

๔. ธรรมะจากพระอริยะเจ้า ข้อคิดจากพระอริยะเจ้า  

๕. จิตทำงานทั้งในขณะที่หลับและตื่น

๖. โมหะ อย่างหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลง

๗. ภพ ในปฏิจจสมุปบาท

๘. เปรียบเทียบขันธ์ ๕ กับสังขารอื่นๆ

๙. สังขารทั้งหลาย

๑๐. เวทนาขันธ์  VS. สังขารขันธ์

๑๑. ตัณหา VS. สังขารขันธ์ ตัณหา คือสังขารขันธ์หรือไม่

๑๒. พิจารณาในอนิจจลักขณะ ทุกขลักษณะ และอนิจจลักษณะ ของสังขารต่างๆรวมทั้งขันธ์ ๕

๑๓. ความจริง มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด   ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ และเสื่อมสิ้นไป ทำไมจึงมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด

๑๔. วิบากกรรม

๑๕. ลักษณะหรือเครื่องกำหนดต่างๆที่แสดงความเป็น อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา

๑๖. จากส่วนหนึ่งของ อนัตตลักขณสูตร   แสดงขันธ์ ๕  ว่าเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์

๑๗. มารู้จัก ธรรมชาติการทำงานของขันธ์ทั้ง ๕

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ