ประมวลภาพ วงจรปฏิจสมุปบาท

 

แสดงวงจรปฏิจจสมุปบาท

 

นอนเนื่องอยู่ในจิต

อาสวะกิเลส โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

มรณะ พรั่งพร้อมด้วย โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา อันวนเวียน เร่าร้อนเผาลน

เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

เพราตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

Took1.jpg

เพราะยังมีอาสวะกิเลส

จึงเป็นเหตุปัจจัย ร่วมกับอวิชชา

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร

เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนาม-รูป

เพราะนาม-รูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

แบบอนุโลม หรือสมุทยวาร การเกิดของทุกข์

แสดงภาพแบบปฏิโลม หรือนิโรธวาร หรือการดับไปแห่งทุกข์

 

                                                                                               อาสวะกิเลส      อวิชชา   anired06_next.gif   สังขาร   anired06_next.gif   วิญญาณ   anired06_next.gif   นามรูป

                                                                                                                                                                                   

                                                                                               มรณะ                                                                           สฬายตนะ

                                                                                                                       วงจรปฏิจจสมุปบาท  

           สัญญูปาทานขันธ์            anired06_next.gif            anired06_next.gif           anired06_next.gif          สังขารูปาทานขันธ์ (เกิดมโนกรรม                                                    

                         ชรา อันเป็นทุกข์ วนเวียนปรุงแต่งและเร่าร้อน                   anired02_down.gif                                                                    ผัสสะ

           เวทนูปาทานขันธ์   anired06_next.gif  วิญญูาณูปาทานขันธ์    anired06_next.gif    ใจ   ธรรมารมณ์ (มโนกรรมจาก"ชาติ"มาทำหน้าที่เป็นธรรมารมณ์)

                                                                                                                                                                               

                                                                                               ชาติ (สังขารขันธ์ แปรเป็นสังขารูปาทานขันธ์เกิดมโนกรรมคิดนึก          เวทนา

                                                                                                                                                                                   

                                                                                               ภพ                           อุปาทาน                          ตัณหา 

                                                                                           (มโนสังขาร)                         (อกุศลสัญเจตนา)                        (อกุศลสังขารขันธ์)

ภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท  แบบขยายความเต็มรูปแบบโดยพิศดาร

ภาพแสดงปฏิจจสมุปบาท  แบบสมุทยวาร   พร้อมรายละเอียดของอุปาทานขันธ์ ๕ ในชรา อันเป็นอุปาทานทุกข์ เป็นลำดับ อีกแบบหนึ่ง

เมื่อเกิดมโนกรรม ทั้งใน"ชาติ" และสังขารูปาทานขันธ์ใน"ชรา" ก็อุเบกขาเสีย

เหตุก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นต่อเนื่องย่อมไม่มี  ทุกข์ที่เกิดมาแล้วก็ย่อมเสื่อมดับไป

 

 anired06_next.gif      anired06_next.gif      anired06_next.gif ตัณหา anired06_next.gif อุปาทาน anired06_next.gif ภพ anired06_next.gif ชาติ anired06_next.gif......ธรรมารมณ์      ใจ   anired06_next.gif วิญญูาณูปาทานขันธ์    anired06_next.gif   เวทนูปาทานขันธ์  

                   วงจร ปฏิจจสมุปบาท                                  อุปาทานขันธ์๕ อันเกิดวนเวียนอยู่ใน ชรา อันเป็นทุกข์                   

   ดำเนินไปตามวงจรใหม่  anired06_next.gif อาสวะกิเลส anired06_next.gif มรณะ anired06_next.gif......สังขารูปาทานขันธ์ เกิดมโนกรรมคิดที่เป็นทุกข์      สัญญูปาทานขันธ์    

ภาพขยายในชรา   ล้วนเป็นอุปาทานขันธ์ อันเป็นทุกข์ เพราะเกิดจากสังขารูปาทานขันธ์ในชาติ อันถูกครอบงําโดยอุปาทานแล้ว

วงจรแบบ ขยายกระบวนจิตในองค์ธรรม ชรา    

 

 

 

 

 

ปฏิจจสมุปบาท

แสดงเวทนา

ตําแหน่งที่ควรรู้เท่าทัน

ในการดับทุกข์

และ

แสดงตําแหน่ง

ที่เหตุปัจจัยภายนอก

(อายตนะภายนอก)

เข้ากระทบโดยตรง

ได้เช่นกัน

                             anired02_down.gif                                                                             ( อุทธัจจะ)

                    สัญญาหมายรู้                                         

                             anired02_down.gif                                                 

                  สังขารขันธ์(คิด)      ถ้ามีการ..คิดปรุงแต่ง..ต่อ  

[ทางกาย วาจา ใจ อันเป็นขันธ์๕ สภาวะธรรมชาติ]

                  แล้วถืออุเบกขา

                             

   

 

 

     

      

 

    

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 เปรียบเทียบกระบวนจิตของขันธ์ ๕ เมื่อฟุ้งซ่านวนเวียน   กับวงจรชราอันฟุ้งซ่านวนเวียนเหมือนกันแต่ล้วนเป็นอุปาทานขันธ์อันเร่าร้อนกว่าปกติ

 ธรรมารมณ์  +  ใจ  +  มโนวิญญูาณขันธ์   anired06_next.gif   เวทนาขันธ์

มโนกรรม                    ขันธ์ทั้ง๕                                

สังขารขันธ์ มโนกรรม คิดนึก                    สัญญาขันธ์

วงจรแสดงขันธ์ทั้ง๕ ที่เกิดการคิดนึกปรุงแต่งจนเป็นวงจร

ธรรมารมณ์ + ใจ(รูปูปาทานขันธ์) anired06_next.gif วิญญูาณูปาทานขันธ์  anired06_next.gif เวทนูปาทานขันธ์

มโนกรรม                            อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕                                    

สังขารูปาทานขันธ์ มโนกรรมคิดที่เป็นทุกข์                     สัญญูปาทานขันธ์

วงจรอุปาทานขันธ์ทั้ง๕ ที่ล้วนถูกครอบงําโดยอุปาทาน

ดังนั้นเมื่อเกิดมโนกรรม แล้วอุเบกขาเสีย ย่อมไม่มีเหตุก่อให้เป็นทุกข์ต่อเนื่องอีกต่อไป ดังภาพ ทุกข์ที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมดับไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                             ปัญญา+สัญญาหมายรู้                     (อุทธัจจะ)

                                                                                 

                             สังขารขันธ์ ไม่เป็นทุกข์          แต่คิดนึกปรุงแต่งต่อ   

 

ภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท อันเป็นทุกข์

 

กลับขึ้นไปข้างบน

กลับไปสารบัญ