ประมวลภาพ วงจรปฏิจสมุปบาท

 

แสดงวงจรปฏิจจสมุปบาท

 

นอนเนื่องอยู่ในจิต

อาสวะกิเลส โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

มรณะ พรั่งพร้อมด้วย โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา อันวนเวียน เร่าร้อนเผาลน

เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

เพราตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

Took1.jpg

เพราะยังมีอาสวะกิเลส

จึงเป็นเหตุปัจจัย ร่วมกับอวิชชา

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร

เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนาม-รูป

เพราะนาม-รูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

แบบอนุโลม หรือสมุทยวาร การเกิดของทุกข์

แสดงภาพแบบปฏิโลม หรือนิโรธวาร หรือการดับไปแห่งทุกข์

 

Samutta.jpg

ภาพขยายความ  วงจรชรา(วงจรเล็กสีแดง) อยู่ภายในวงจรปฏิจจสมุปบาท(สีน้ำเงิน)

ขันธ์ทั้ง ๕ ที่วนเวียนปรงุแต่งแปรปรวนเป็นวงจรอยู่ใน"ชรา"จึงยาวนาน  ต่างล้วนประกอบด้วยอุปาทานเข้าครอบงำแล้วทั้งสิ้น คือ

รูปูปาทานขันธ์(อุปาทานรูป),  เวทนูปาทานขันธ์(อุปาทานเวทนา), สัญญูปาทานขันธ์(อุปาทานสัญญา), สังขารูปาทานขันธ์(อุปาทานสังขาร), และวิญญาณูปาทานขันธ์(อุปาทานวิญญาณ)

อันต่างล้วนเป็นอุปาทานขันธ์ ๕ อันเป็นทุกข์  ย่อมเร่าร้อยเผาลนกว่าขันธ์ ๕ ธรรมดา ที่เป็นเพียงทุกข์ธรรมชาติซึ่งต้องเป็นเช่นนี้เองเป็นธรรมดา  

ด้วยแฝงด้วยอุปาทานความยึดมั่นยึดถือตามกิเลสของตัวตน  หรือตัวกู ของกู

 

                                                                                               อาสวะกิเลส      อวิชชา   anired06_next.gif   สังขาร   anired06_next.gif   วิญญาณ   anired06_next.gif   นามรูป

                                                                                                                                                                                   

                                                                                               มรณะ                                                                           สฬายตนะ

                                                                                                                       วงจรปฏิจจสมุปบาท  

           สัญญูปาทานขันธ์            anired06_next.gif            anired06_next.gif           anired06_next.gif          สังขารูปาทานขันธ์ (เกิดมโนกรรม                                                    

                         ชรา อันเป็นทุกข์ วนเวียนปรุงแต่งและเร่าร้อน              anired02_down.gif                                                                            ผัสสะ

           เวทนูปาทานขันธ์   anired06_next.gif  วิญญูาณูปาทานขันธ์    anired06_next.gif    ใจ   ธรรมารมณ์ (มโนกรรมจาก"ชาติ"มาทำหน้าที่เป็นธรรมารมณ์)

                                                                                                                                                                               

                                                                                               ชาติ (สังขารขันธ์ แปรเป็นสังขารูปาทานขันธ์เกิดมโนกรรมคิดนึก          เวทนา

                                                                                                                                                                                   

                                                                                               ภพ                           อุปาทาน                          ตัณหา 

                                                                                             (กรรม)                            (อกุศลสัญเจตนา)                        (อกุศลสังขารขันธ์)

ภาพวงจรปฏิจจสมุปบาท  แบบขยายความ"ชรา"เต็มรูปแบบโดยพิศดาร

ภาพแสดงปฏิจจสมุปบาท  แบบสมุทยวาร   พร้อมรายละเอียดของอุปาทานขันธ์ ๕ ในชรา อันเป็นอุปาทานทุกข์ เป็นลำดับ อีกแบบหนึ่ง

เมื่อเกิดมโนกรรม ทั้งใน"ชาติ" และสังขารูปาทานขันธ์ใน"ชรา" ก็อุเบกขาเสีย

เหตุก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นต่อเนื่องย่อมไม่มี  ทุกข์ที่เกิดมาแล้วก็ย่อมเสื่อมดับไป

 

 anired06_next.gif      anired06_next.gif      anired06_next.gif ตัณหา anired06_next.gif อุปาทาน anired06_next.gif ภพ anired06_next.gif ชาติ anired06_next.gif......ธรรมารมณ์      ใจ   anired06_next.gif วิญญูาณูปาทานขันธ์    anired06_next.gif   เวทนูปาทานขันธ์  

                   วงจร ปฏิจจสมุปบาท                                  อุปาทานขันธ์๕ อันเกิดวนเวียนอยู่ใน ชรา อันเป็นทุกข์                   

   ดำเนินไปตามวงจรใหม่  anired06_next.gif อาสวะกิเลส anired06_next.gif มรณะ anired06_next.gif......สังขารูปาทานขันธ์ เกิดมโนกรรมคิดที่เป็นทุกข์      สัญญูปาทานขันธ์    

ภาพขยายในชรา   ล้วนเป็นอุปาทานขันธ์ อันเป็นทุกข์ เพราะเกิดจากสังขารูปาทานขันธ์ในชาติ อันถูกครอบงําโดยอุปาทานแล้ว

วงจรแบบ ขยายกระบวนจิตในองค์ธรรม ชรา    

ปฏิจจสมุปบาท

แสดงเวทนา

ตําแหน่งที่ควรรู้เท่าทัน

ในการดับทุกข์

อีกทั้งที่ ตัณหา ชาติ ชรา

การดับนั้นไม่ใช่หมายทำให้ดับไป

หรือการทำให้ไม่เกิดขึ้นมา

แต่หมายถึงระลึกรู้เท่าทัน พร้อมทั้งปัญญา

จึงปล่อยวาง หรืออุเบกขาเสียนั่นเอง

เหตุปัจจัยที่จะเกิดต่อเนื่องจึงไม่เกิดขึ้น

 

    

img1.gif

                             anired02_down.gif                                                                            

                    สัญญาหมายรู้                                         

                             anired02_down.gif                                                 

                      สังขารขันธ์  

         [อันเป็นเพียงขันธ์๕ สภาวธรรมชาติ]

                  แล้วถืออุเบกขา

             

 

   อาสวะกิเลส คือกิเลสที่นอนเนื่องผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติ อีกทั้งกิเลสจร อันมี

                   รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อีกทั้งธรรมารมณ์ จรมากระทบ แล้วร่วมด้วย

                    อวิชชา จึงเกิดสังขาร อันย่อมเป้นสังขารกิเลส จึงเกิด วิญญาณ

                    หรือจิตหนึ่งขึ้นรับรู้ในสังขารนั้น  จึงเป็นเหตุปัจจัยให้ นาม-รูป หรือชีวิต

                    ตื่นตัวทำงาน จึงเป็นเหตุปัจจัยให้  อายตนะทั้งหลายทำงานต่างๆตามหน้าที่

                    ตน จึงครบองค์ของการผัสสะ   จึงเป็นเหตุปัจจัยจึงมี เวทนา

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปรียบเทียบกระบวนจิตของขันธ์ ๕ เมื่อฟุ้งซ่านวนเวียน   กับวงจร"ชรา"อันฟุ้งซ่านวนเวียนเหมือนกันแต่ล้วนเป็นอุปาทานขันธ์อันเร่าร้อนกว่าปกติ

 ธรรมารมณ์  +  ใจ  +  มโนวิญญูาณขันธ์   anired06_next.gif   เวทนาขันธ์

มโนกรรม                    ขันธ์ทั้ง๕                                

สังขารขันธ์ มโนกรรม คิดนึก                    สัญญาขันธ์

วงจรแสดงขันธ์ทั้ง๕ ที่เกิดการคิดนึกปรุงแต่งจนเป็นวงจร

ธรรมารมณ์ + ใจ(รูปูปาทานขันธ์) anired06_next.gif วิญญูาณูปาทานขันธ์  anired06_next.gif เวทนูปาทานขันธ์

มโนกรรม                            อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕                                    

สังขารูปาทานขันธ์ มโนกรรมคิดที่เป็นทุกข์                     สัญญูปาทานขันธ์

วงจรอุปาทานขันธ์ทั้ง๕ ที่ล้วนถูกครอบงําโดยอุปาทาน

ดังนั้นเมื่อเกิดมโนกรรม แล้วอุเบกขาเสีย ย่อมไม่มีเหตุก่อให้เป็นทุกข์ต่อเนื่องอีกต่อไป ดังภาพ ทุกข์ที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมดับไป

 

 

กลับไปสารบัญ